СТАТУТ

                                                                                                 

  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення  25 сесії

Тульчинської міської ради

8 скликання

від   23   грудня 2021 року №1460

 

Міський голова

              Валерій ВЕСНЯНИЙ

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

Богданівського ліцею  Тульчинської міської ради Вінницької області

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Тульчин 

2021

 

 

 

 

                                                              I.                    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Богданівський ліцей  Тульчинської міської ради Вінницької області знаходиться у комунальній власності Тульчинської міської ради.

1.2. Повне найменування: Богданівський ліцей    Тульчинської міської ради Вінницької області.

1.3. Скорочене найменування: Богданівський ліцей.

1.4. Місцезнаходження ліцею: 23662, вулиця Б. Хмельницького, будинок 41, с.Богданівка, Тульчинський район, Вінницька область.

1.5. Засновником Богданівського ліцею   Тульчинської міської ради Вінницької області є Тульчинська міська рада (23600, Вінницька область, Тульчинський район, місто Тульчин, вулиця Миколи Леонтовича, будинок 1, код ЄДРПОУ 04051141 (далі – засновник), яка представляє інтереси міської територіальної громади на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.6. Богданівський ліцей    Тульчинської міської ради Вінницької області (далі – Ліцей) є юридичною особою, неприбутковим закладом освіти, має печатку, штамп, бланк, код ЄДРПОУ 21723688, може мати самостійне ведення бухгалтерського обліку, самостійний баланс, реєстраційні рахунки в банківських установах та Державній казначейській службі України.

1.7. Ліцей є закладом загальної середньої освіти, що забезпечує здобуття початкової, базової та профільної середньої освіти, провадить освітню діяльність відповідно до ліцензій і може мати внутрішні структурні підрозділи – початкову школу та гімназію.

1.8. Головною метою Ліцею є надання якісних освітніх послуг, забезпечення Державних стандартів, всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності:

·  вільне володіння державною мовою;

·  здатність спілкуватися іноземними мовами;

·  математична компетентність;

·  компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;

·  інноваційність;

·  екологічна компетентність;

·  інформаційно-цифрова компетентність;

·  навчання впродовж життя;

·  громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;

·  культурна компетентність;

·  підприємливість та фінансова грамотність;

·  інші компетентності, передбачені Державним стандартом освіти.

1.9. Завданнями Ліцею є:

·  організація освітнього процесу, що ґрунтується на цінностях та принципах, визначених Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»;

·  створення безпечного освітнього середовища для учасників освітнього процесу;

·  виявлення та розвиток індивідуальних здібностей учнів, досягнення ними результатів навчання, прогресу в розвитку, зокрема формування і застосування відповідних компетентностей, що визначені Законом України «Про освіту» і відповідними державними стандартами повної загальної середньої освіти та необхідні для подальшого здобуття освіти.

1.10. Мовою освітнього процесу в Ліцеї є державна мова.

1.11. Фінансування Ліцею здійснюється згідно з бюджетним законодавством.

1.12. Ліцей в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими законодавчими актами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом.

1.13. Ведення бухгалтерського обліку та подання фінансової та бухгалтерської звітності покладається на централізовану бухгалтерію відділу освіти, молоді та спорту Тульчинської міської ради.

1.14. Взаємовідносини Ліцею з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.15 Ліцей може мати власну символіку: гімн, герб, прапор та інші атрибути, що відображають специфіку освітнього процесу.

 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

1.                  Ліцей провадить освітню діяльність на початковому, базовому та профільному рівнях, за умови наявності відповідних ліцензій, виданих в установленому законодавством порядку.

2.                  Освітній процес у Ліцеї організовується відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» інших актів законодавства та освітньої програми (освітніх програм), схваленої педагогічною радою та затвердженої директором.

3.                  Ліцей планує свою роботу самостійно, відповідно до стратегії розвитку, перспективного та річного планів. Плани роботи схвалюються педагогічною радою закладу та затверджуються директором.

4.                  На основі визначеного в освітній програмі Ліцею навчального плану педагогічна рада складає, а директор затверджує річний навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу.

5.                  Ліцей забезпечує відповідність рівня початкової, базової та профільної середньої освіти Державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання з урахуванням особливостей організації освітнього процесу.

6.                  Зарахування учнів до Ліцею, відрахування та переведення до інших закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти здійснюється згідно чинного законодавства.

7.                  Освітній процес у Ліцеї організовується в межах навчального року, що розпочинається у День знань - 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

8.                  Структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою Ліцею у межах часу, передбаченого освітньою програмою.

9.                  Безперервна навчальна діяльність учнів Ліцею не може перевищувати 35 хвилин (для 1 року навчання), 40 хвилин (для 2-4 років навчання), 45 хвилин (для 5-9 років навчання), крім випадків, визначених законодавством.

10.              Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви – 20 хвилин.

11.              Тривалість канікул у Ліцеї протягом навчального року не може становити менше 30 календарних днів.

12.              З метою належної організації освітнього процесу у Ліцеї формуються класи та/або групи. У разі звернення батьків дитини з особливими освітніми потребами в обов’язковому порядку утворюється інклюзивний клас.

13.              Наповнюваність класів/груп закладу не може перевищувати норми, встановленої законодавством на момент зарахування учнів до Ліцею.

14.              Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством.

15.              За письмовими зверненнями батьків, інших законних представників учнів та відповідно до рішення засновника у Ліцеїї можуть функціонувати групи подовженого дня. 

16.              Окрім різних форм обов'язкових навчальних занять, у Ліцеї проводяться індивідуальні, групові, факультативні заняття, курси за вибором, позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом та планом роботи і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їхніх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

17.              Відволікання учнів від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

18.              Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальним планом та річним планом роботи Ліцею, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

19.              Кожен учень має право на справедливе, неупереджене, об’єктивне, незалежне, недискримінаційне та доброчесне оцінювання результатів його навчання незалежно від виду та форми здобуття ним освіти.

20.              Основними видами оцінювання результатів навчання учнів Ліцею є формувальне, поточне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання, державна підсумкова атестація, зовнішнє незалежне оцінювання.

21.              Оцінювання відповідності результатів навчання учнів, які завершили здобуття початкової, базової та профільної середньої освіти, вимогам державних стандартів здійснюється шляхом державної підсумкової атестації.

22.              Оцінювання результатів навчання учня з особливими освітніми потребами в Ліцеї здійснюється згідно із загальними критеріями оцінювання та з урахуванням індивідуального навчального плану (за наявності).

23.              Після завершення навчання за освітньою програмою відповідного рівня повної загальної середньої освіти та на підставі результатів річного оцінювання і державної підсумкової атестації учні Ліцею отримують такі документи про освіту:

· свідоцтво про початкову освіту;

· свідоцтво про базову середню освіту;

· свідоцтво про повну загальну середню освіту.

24.              За особливі успіхи у навчанні, дослідницькій, пошуковій, науковій діяльності, культурних заходах, спортивних змаганнях тощо до учнів Ліцею можуть застосовуватися різні види морального та/або матеріального заохочення і відзначення. Рішення про заохочення (відзначення) учня приймає педагогічна рада Ліцею.

25.              Виховний процес є невід’ємною складовою освітнього процесу у Ліцеї та ґрунтується на загальнолюдських цінностях, культурних цінностях Українського народу, цінностях громадянського (вільного демократичного) суспільства, принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини і громадянина, принципах, визначених Законом України «Про освіту». 

26.              Виховання учнів у Ліцеї здійснюється в процесі урочної, позаурочної та позашкільної роботи з ними.

27.              У Ліцеї забороняється утворення і діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

28.              Примусове залучення учнів Ліцею до вступу в будь-які об’єднання громадян, релігійні організації і воєнізовані формування забороняється.

29.              Дисципліна в Ліцеї дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників освітнього процесу, дотриманні правил внутрішнього розпорядку та цього Статуту. Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

 

ІІІ. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

1.                  Учасниками освітнього процесу в Ліцеї є:

·  учні;

·  педагогічні працівники;

·  інші працівники закладу освіти;

·  батьки учнів, або особи, які їх замінюють;

·  асистенти дітей (у разі їх допуску відповідно до вимог   Закону України «Про повну загальну середню освіту»).

2.                   Статус, права та обов’язки учасників освітнього процесу визначаються законодавством України у галузі освіти, іншими законодавчими актами, цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку.

3.                  Учні Ліцею мають право на отримання додаткових індивідуальних та/або групових консультацій та/або занять з навчальних предметів, з яких проводиться державна підсумкова атестація на відповідному рівні повної загальної середньої освіти.

4.                  Особи з особливими освітніми потребами здобувають повну загальну середню освіту в порядку, встановленому законодавством України.

5.                  Особи з особливими освітніми потребами забезпечуються допоміжними засобами для навчання в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

6.                  Харчування учнів у Ліцеї здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту» та інших актів законодавства.

7.                  Медичне обслуговування учнів Ліцею здійснюється медичним працівником, який входить до штату Ліцею або медичними працівниками відповідних закладів охорони здоров’я, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

8.                  Залучення учнів Ліцею під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі в заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

9.                  Учні зобов’язані:

·  виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

·  поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

·  відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля, майна Ліцею;

·  без поважних причин не пропускати та не запізнюватись на уроки;

·  дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку Ліцею.

10.              На посади педагогічних працівників Ліцею приймаються особи,  які мають педагогічну освіту, вищу освіту та/або професійну кваліфікацію, вільно володіють державною мовою (для громадян України), моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я яких дозволяють виконувати професійні обов’язки. 

11.              Педагогічні працівники Ліцею мають права, визначені Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими актами законодавства, колективним договором, трудовим договором та цим Статутом.

12.              Педагогічні працівники Ліцею приймаються на роботу за трудовими договорами відповідно до вимог Закону «Про повну загальну середню освіту» та законодавства про працю.

13.              Педагогічні працівники Ліцею, які досягли пенсійного віку та яким виплачується пенсія за віком, працюють на основі трудових договорів, що укладаються строком від одного до трьох років.

14.              Посадові обов’язки педагогічного працівника Ліцею визначаються посадовою інструкцією, яка затверджується директором Ліцею відповідно до вимог законодавства.

15.              Педагогічні працівники мають право на:

·  академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

·  педагогічну ініціативу;

·  розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;

·  користування інфраструктурою закладу в установленому порядку;

·  підвищення кваліфікації, перепідготовку та проходження сертифікації безоплатно один раз на три роки;

·  вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

·  доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

·  відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

·  справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

·  захист професійної честі та гідності;

·  індивідуальну освітню діяльність за межами закладу;

·  творчу відпустку, строком до одного року, не більше одного разу на 10 років із зарахуванням до стажу роботи;

·  безпечні і нешкідливі умови праці;

·  основну щорічну відпустку та додаткові відпустки відповідно до чинного законодавства;

·  участь у громадському самоврядуванні закладу;

·  участь у роботі колегіальних органів управління закладу.

16.              Педагогічні працівники зобов’язані:

·  дотримуватися принципів дитиноцентризму та педагогіки партнерства у відносинах з учнями та їхніми батьками;

·  виконувати обов’язки, визначені Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими актами законодавства, цим Статутом, трудовим договором та посадовими обов’язками;

·  забезпечувати єдність навчання, виховання та розвитку учнів, а також дотримуватися у своїй педагогічній діяльності інших принципів освітньої діяльності, визначених статтею 6 Закону України «Про освіту»;

·  використовувати державну мову в освітньому процесі відповідно до вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

·  володіти навичками з надання домедичної допомоги дітям;

·  постійно підвищувати свою педагогічну майстерність.

17.              Директор Ліцею призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, спортивними залами, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, правилами внутрішнього розпорядку та цим Статутом.

18.              Обсяг навчального навантаження педагогічних працівників встановлюється у порядку визначеному чинним законодавством.

19.              Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

20.              Директор Ліцею, педагогічні працівники підлягають атестації відповідно до порядку, визначеному чинним законодавством. За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання. Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників визначається Кабінетом Міністрів України.

21.              Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку Ліцею, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із чинним законодавством.

22.              Права і обов'язки інших працівників Ліцею регулюються трудовим законодавством, посадовою інструкцією та правилами внутрішнього розпорядку Ліцею.

23.              Педагогічна діяльність учителя включає:

1) дотримання академічної доброчесності;

2) діяльність у межах його педагогічного навантаження, норма якого визначена чинним законодавством;

3) окремі види педагогічної діяльності, за які встановлюються доплати.

4) інші види педагогічної (навчальної, виховної, методичної, організаційної) діяльності, передбачені Законом України «Про повну загальну середню освіту» та іншими актами законодавства, трудовим договором та посадовою інструкцією.

24.              Батьки учнів мають права та обов’язки у сфері загальної середньої освіти, передбачені Законами України «Про освіту»,  «Про повну загальну середню освіту».

25.              Батьки учнів Ліцею мають право бути присутніми на навчальних заняттях своїх дітей за попереднім погодженням з директором.

26.              На батьків учнів Ліцею, осіб, які виконують обов’язки опікунів дитини у випадках, визначених законом, покладається відповідальність за здобуття учнями початкової, базової та профільної середньої освіти і зобов’язані:

·  виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

·  сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

·  поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

·  дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

·  формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

·  настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

·  формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати її суверенітет і територіальну цілісність;

·  виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів, національних, історичних, культурних цінностей, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

·  дотримуватися цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку Ліцею;

·  забезпечувати дитину навчальним приладдям відповідно до чинних вимог;

·  відшкодовувати збитки, завдані їхніми дітьми;

·  інші права та обов’язки батьків і осіб, які їх замінюють, визначаються законодавством у галузі освіти.

27.              За невиконання учасниками освітнього процесу своїх обов'язків, порушення Статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до законодавства.

 

ІV. УПРАВЛІННЯ ЛІЦЕЄМ

 

1.                  Управління Ліцеєм здійснюють:

·  засновник;

·  відділ освіти, молоді та спорту Тульчинської міської ради;

·  директор Ліцею;

·  педагогічна рада;

·  вищий колегіальний орган громадського самоврядування закладу освіти.

2.                  Органи громадського самоврядування мають право брати участь в управлінні Ліцеєм у порядку та межах, визначених Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та цим Статутом.

3.                  Права і обов’язки засновника щодо управління Ліцеєм визначаються Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та цим Статутом.

4.                  Права і обов’язки відділу освіти, молоді та спорту Тульчинської міської рали щодо управління Ліцеєм визначаються Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими актами законодавства та цим Статутом.

 

Повноваження засновника Ліцею:

·      затверджує Статут (його нову редакцію);

·      затверджує положення про конкурс на посаду директора Ліцею та склад конкурсної комісії;

·      фінансує виконання стратегії розвитку Ліцею, у тому числі здійснення інноваційної діяльності;

·      утворює та ліквідує структурні підрозділи у Ліцеї;

·      здійснює контроль за використанням Ліцеєм публічних коштів;

·      затверджує кошторис Ліцею, у тому числі обсяг коштів, що передбачається на підвищення кваліфікації педагогічних працівників, та контролює його виконання;

·      реалізує інші права, передбачені Законом України «Про повну загальну середню освіту» та іншими актами законодавства;

·      забезпечує утримання та розвиток заснованого Ліцею, його матеріально-технічної бази на рівні, достатньому для виконання вимог державних стандартів, ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти, вимог трудового законодавства, оплати праці педагогічних та інших працівників, охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки тощо;

·      забезпечує дотримання принципів універсального дизайну та розумного пристосування під час проектування, будівництва та реконструкції будівель, споруд, приміщень Ліцею;

·      забезпечує можливість учнів продовжити навчання на відповідному рівні освіти у разі реорганізації чи ліквідації Ліцею;

·      забезпечує оприлюднення всієї публічної інформації відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про доступ до публічної інформації» та «Про відкритість використання публічних коштів».

5.  Засновник не може делегувати директору Ліцею, педагогічній раді, органу громадського самоврядування Ліцею власні повноваження, визначені Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та цим Статутом.

 

Повноваження відділу освіти, молоді та спорту Тульчинської міської ради:

 

6.      Відділ освіти, молоді та спорту Тульчинської міської ради є органом, уповноваженим Засновником, на управління Ліцеєм.

7.      Відділ освіти, молоді та спорту Тульчинської міської ради як  орган  управління  Ліцеєм:

·                   приймає рішення про проведення конкурсу на посаду директора Ліцею;

·                   укладає строковий трудовий договір з директором Ліцею, обраним та призначеним у порядку, встановленому законодавством;

·                   розриває строковий трудовий договір з директором Ліцею, обраним та призначеним у порядку, встановленому законодавством;

·                   затверджує за поданням Ліцею стратегію розвитку;

·                   приймає документацію Ліцею у випадках та порядку, визначених законодавством;

·                   здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, особливих освітніх потреб, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, місця проживання, мови спілкування, походження, сімейного, соціального та майнового стану, складних життєвих обставин, наявності судимості та іншими ознаками;

·                   здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Ліцею та  збереженням товарно-матеріальних цінностей;

·                   здійснює контроль за дотриманням установчих документів Ліцею;

·                   здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в Ліцеї; 

·                   розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймати рішення за результатами розгляду таких скарг; 

·                   сприяє створенню безпечного освітнього середовища в Ліцеї та вживає заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу;

·                   реалізовує інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.

 

Повноваження директора Ліцею:

 

8.                  Керівництво Ліцеєм здійснює директор, повноваження якого визначаються законодавством у галузі освіти, цим Статутом та строковим трудовим договором.

9.                  Директор Ліцею – особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».

10.              Директор Ліцею призначається на посаду начальником відділу освіти, молоді та спорту Тульчинської міської ради за результатами конкурсу, що проводиться відповідно до вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту» та положення про конкурс, затвердженого засновником.

11.              Повноваження директора Ліцею визначаються законодавством та цим Статутом.

12.              Директор Ліцею має право:

·  діяти від імені Ліцею без довіреності та представляти Ліцей у відносинах з іншими особами;

·  підписувати документи з питань освітньої, фінансово-господарської та іншої діяльності Ліцею;

·  приймати рішення щодо діяльності Ліцею в межах повноважень, визначених законодавством та строковим трудовим договором, у тому числі розпоряджатися в установленому порядку майном Ліцею та його коштами;

·  призначати на посаду, переводити на іншу посаду та звільняти з посади працівників Ліцею, визначати їхні посадові обов’язки, заохочувати та притягати до дисциплінарної відповідальності, а також вирішувати інші питання, пов’язані з трудовими відносинами, відповідно до вимог законодавства;

·  визначати режим роботи Ліцею;

·  ініціювати перед засновником або уповноваженим ним органом питання щодо створення або ліквідації структурних підрозділів;

·  видавати відповідно до своєї компетенції накази і контролювати їх виконання;

·  звертатися до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти із заявою щодо проведення позапланового інституційного аудиту, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або громадської акредитації Ліцею;

·  приймати рішення з інших питань діяльності Ліцею.

13.              Директор Ліцею зобов’язаний:

·  виконувати Закони України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інші акти законодавства, а також забезпечувати та контролювати їх виконання працівниками Ліцею, зокрема в частині організації освітнього процесу державною мовою;

·  планувати та організовувати діяльність Ліцею;

·  розробляти проект кошторису та подавати його засновнику на затвердження;

·  надавати щороку засновнику пропозиції щодо обсягу коштів, необхідних для підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

·  організовувати фінансово-господарську діяльність Ліцею в межах затвердженого кошторису та збереження товарно-матеріальних цінностей;

·  забезпечувати розроблення та виконання стратегії розвитку Ліцею;

·  затверджувати правила внутрішнього розпорядку Ліцею;

·  затверджувати посадові інструкції працівників Ліцею;

·  організовувати освітній процес та видачу документів про освіту;

·  затверджувати освітню (освітні) програму (програми) Ліцею відповідно до законодавства;

·  створювати умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу, в тому числі реалізації академічних свобод педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії та/або індивідуальної програми розвитку учнів, формування у разі потреби індивідуального навчального плану;

·  затверджувати положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Ліцеї, забезпечити її створення та функціонування;

·  забезпечувати розроблення, затвердження, виконання та моніторинг виконання індивідуальної програми розвитку учня;

·  контролювати виконання педагогічними працівниками та учнями (учнем) освітньої програми, індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану;

·  забезпечувати здійснення контролю за досягненням учнями результатів навчання, визначених державними стандартами повної загальної середньої освіти, індивідуальною програмою розвитку, індивідуальним навчальним планом;

·  створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;

·  сприяти проходженню атестації та сертифікації педагогічними працівниками;

·  створювати умови для здійснення дієвого та відкритого громадського нагляду (контролю) за діяльністю Ліцею;

·  сприяти та створювати умови для діяльності органів громадського самоврядування в Ліцеї;

·  формувати засади, створювати умови, сприяти формуванню культури здорового способу життя учнів та працівників Ліцею;

·  створювати в Ліцеї безпечне освітнє середовище, забезпечувати дотримання вимог щодо охорони дитинства, охорони праці, вимог техніки безпеки;

·  організовувати харчування та сприяти медичному обслуговуванню учнів відповідно до законодавства;

·  забезпечувати відкритість і прозорість діяльності Ліцею, зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про доступ до публічної інформації», «Про відкритість використання публічних коштів» та інших законів України;

·  здійснювати зарахування, переведення, відрахування учнів, а також їх заохочення (відзначення) та притягнення до відповідальності відповідно до вимог законодавства;

·  організовувати документообіг та звітність відповідно до законодавства;

·  звітувати щороку на загальних зборах (конференції) колективу про свою роботу та виконання стратегії розвитку Ліцею;

·  виконувати інші обов’язки, покладені на нього законодавством, засновником, Статутом Ліцею, колективним договором, строковим трудовим договором.

·  протягом першого року після призначення на посаду пройти курс підвищення кваліфікації з управлінської діяльності обсягом не менше 30   навчальних годин.

14.              Педагогічна рада є основним постійно діючим колегіальним органом управління Ліцею.

15.              Повноваження педагогічної ради визначаються чинним законодавством, Статутом Ліцею.

16.              Усі педагогічні працівники зобов’язані брати участь у засіданнях педагогічної ради. Головою педагогічної ради є директор Ліцею.

17.              Педагогічна рада:

·  схвалює стратегію розвитку Ліцею та річний план роботи;

·  схвалює освітню (освітні) програму (програми), зміни до неї (них) та оцінює результати її (їх) виконання;

·  схвалює правила внутрішнього розпорядку, положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти;

·  приймає рішення щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

·  приймає рішення щодо переведення учнів на наступний рік навчання, їх відрахування, притягнення до відповідальності за невиконання обов’язків, а також щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів та інших учасників освітнього процесу;

·  розглядає питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, професійної майстерності, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

·  приймає рішення щодо визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічного працівника, отриманих ним поза закладами освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою;

·  приймає рішення щодо впровадження в освітній процес педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

·  може ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту, громадської акредитації, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або освітньої діяльності Ліцею;

·  розглядає інші питання, віднесені законодавством до її повноважень.

18.              Засідання педагогічної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю голосів від її складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови педагогічної ради є визначальним. Рішення педагогічної ради оформлюються протоколом засідання, який підписується головою та секретарем педагогічної ради.

19.              Рішення педагогічної ради, прийняті в межах її повноважень, вводяться в дію наказами директора Ліцею та є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу у Ліцеї.

20.              У Ліцеї діє громадське самоврядування,  діяльність якого здійснюється на принципах пріоритету прав і свобод людини і громадянина, взаємної поваги та партнерства, прозорості, відкритості та гласності. 

21.              У Ліцеї можуть діяти:

·  органи самоврядування працівників Ліцею;

·  органи учнівського самоврядування;

·  органи батьківського самоврядування.

22.              Вищим органом громадського самоврядування Ліцею є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

23.              Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

·  працівників Ліцею – зборами трудового колективу;

·  здобувачів освіти Ліцею – класними зборами;

·  батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Термін їх повноважень становить 1 рік. Загальні збори правомочні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх делегатів.

24.              Інформація про час і місце проведення загальних зборів колективу Ліцею розміщується в закладі та оприлюднюється на офіційному вебсайті Ліцею не пізніше ніж за один місяць до дня їх проведення.

25.              Загальні збори колективу Ліцею щороку заслуховують звіт директора, оцінюють його діяльність і за результатами оцінки можуть ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту Ліцею.

26.              Загальні збори колективу:

·  розглядають та схвалюють проект колективного договору;

·  затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку;

·  визначають порядок обрання, чисельність, склад і строк повноважень комісії з трудових спорів;

·  обирають комісію з трудових спорів;

·  можуть утворювати комісію з питань охорони праці та здійснювати інші повноваження, визначені законодавством.

27.              Рішення загальних зборів колективу оформлюються протоколом засідання, підписуються головуючим на засіданні та секретарем.

28.              Рішення загальних зборів колективу, прийняті у межах їх повноважень, є обов’язковими до виконання всіма працівниками Ліцею.

29.              У Ліцеї може діяти учнівське самоврядування з метою формування та розвитку громадянських, управлінських і соціальних компетентностей учнів, пов’язаних з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту, здорового способу життя тощо.

30.              Учнівське самоврядування здійснюється учнями безпосередньо і через органи учнівського самоврядування.

31.              Учні мають рівні права на участь в учнівському самоврядуванні, зокрема на участь у роботі дорадчих (консультативних із певних питань), робочих (робочих групах тощо) та інших органів учнівського самоврядування, а також вільно обирати та бути обраними до виборних органів учнівського самоврядування.

32.              Учнівське самоврядування може діяти на рівні класу.

33.              Органи учнівського самоврядування утворюються за ініціативою учнів та можуть бути одноособовими, колегіальними, а також можуть мати різноманітні форми і назви.

34.              Директор Ліцею сприяє та створює умови для діяльності органів учнівського самоврядування. Інші учасники освітнього процесу не повинні перешкоджати і втручатися в діяльність органів учнівського самоврядування.

35.              Органи учнівського самоврядування мають право, але не зобов’язані вести протоколи чи будь-які інші документи щодо своєї діяльності.

36.              Органи учнівського самоврядування мають право:

·  брати участь в обговоренні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;

·  проводити за погодженням з директором Ліцею організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи та/або ініціювати їх проведення перед керівництвом Ліцею;

·  брати участь у заходах із забезпечення якості освіти відповідно до процедур внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

·  захищати права та інтереси учнів, які здобувають освіту у Ліцеї;

·  вносити пропозиції та брати участь у розробленні та обговоренні плану роботи Ліцею, змісту освітніх і навчальних програм;

·  через своїх представників брати участь у засіданнях педагогічної ради з усіх питань, що стосуються організації та реалізації освітнього процесу.

37.              Діяльність органів учнівського самоврядування не повинна призводити до порушення законодавства, установчих документів Ліцею, правил внутрішнього розпорядку, прав та законних інтересів інших учасників освітнього процесу.

38.              У своїй діяльності органи учнівського самоврядування керуються законодавством, правилами внутрішнього розпорядку та положенням про учнівське самоврядування Ліцею.

39.              Рішення органу учнівського самоврядування виконується учнями на добровільних засадах.

40.              У Ліцеї може діяти батьківське самоврядування. 

41.              Батьківське самоврядування здійснюється батьками учнів як безпосередньо, так і через органи батьківського самоврядування, з метою захисту прав та інтересів учнів, організації їх дозвілля та оздоровлення, громадського нагляду (контролю) в межах повноважень, визначених Законом України «Про повну загальну середню освіту» та цим Статутом.

42.              Батьки утворюють органи батьківського самоврядування в межах класу – класні батьківські збори, в межах Ліцею – загальношкільні батьківські збори.

43.              Батьки можуть розглядати будь-які питання і приймати рішення, крім тих, що належать до компетенції інших органів управління чи органів громадського самоврядування Ліцею.

44.              Рішення батьківських зборів виконується батьками виключно на добровільних засадах.

45.              Рішення батьківських зборів з питань організації освітнього процесу та/або діяльності Ліцею можуть бути реалізовані виключно за рішенням директора Ліцею, якщо таке рішення не суперечить законодавству.

46.              Рішення, заходи та форми батьківських зборів не повинні призводити до надання іншим учасникам освітнього процесу привілеїв чи обмежень за будь-якою ознакою, порушувати їхні права та/або законні інтереси, а також не можуть бути підставою для прийняття управлінських рішень, що не відповідають законодавству.

47.              Батьківські збори проводяться: класні – не менше 4 разів на рік, загальношкільні – не менше 2 разів на рік.

48.              Класні та загальношкільні батьківські збори оформлюють свої рішення відповідними протоколами.

49.              Працівники Ліцею не мають права втручатися в діяльність батьківських зборів, а також збирати чи зберігати протоколи їх засідань.

50.              Піклувальна рада Ліцею може бути утвореною за рішенням Засновника. Піклувальна рада сприяє виконанню перспективних завдань розвитку Ліцею, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії закладу з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, громадськістю, громадськими об’єднаннями, юридичними та фізичними особами.

51.              Піклувальна рада діє на підставі положення, затвердженого засновником Ліцею.

 

V. ПРОЗОРІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ ЛІЦЕЮ

 

1.                        Ліцей формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднює на своєму вебсайті таку інформацію:

·        статут Ліцею;

·        ліцензії на провадження освітньої діяльності;

·        структура та органи управління Ліцею;

·        кадровий склад Ліцею;

·        освітні програми, що реалізуються в Ліцеї, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

·        територія обслуговування, закріплена засновником за Ліцеєм;

·        ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у Ліцеї;

·        мова освітнього процесу;

·        наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

·        матеріально-технічне забезпечення Ліцею (згідно з ліцензійними умовами);

·        результати моніторингу якості освіти;

·        річний звіт про діяльність Ліцею;

·        правила прийому до Ліцею;

·        умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

·        перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;

·        правила поведінки учнів у Ліцеї;

·        план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу в Ліцеї;

·        порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу в Ліцеї;

·        порядок реагування на доведені випадки булінгу в Ліцеї та відповідальність осіб, причетних до булінгу;

·        інша інформація, що оприлюднюється за рішенням Ліцею або на вимогу законодавства.

5.2. Ліцей зобов’язаний оприлюднювати на вебсайті звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

Інформація та документи, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законодавством.

 

 

VІ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЛІЦЕЮ

 

1.                  Майно Ліцею є комунальною власністю Тульчинської міської ради та перебуває у відділі освіти, молоді та спорту на правах оперативного управління відповідно до діючого законодавства. 

2.                  Матеріально-технічна база Ліцею включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності.

3.                  Ліцей, відповідно до чинного законодавства, користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

4.                  Вимоги до матеріально-технічної бази Ліцею визначаються відповідними будівельними і санітарно-гігієнічними нормами і правилами, а також типовими переліками обов'язкового навчального та іншого обладнання (в тому числі корекційного), навчально-методичних та навчально-наочних посібників, підручників, художньої та іншої літератури.

5.                  Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Ліцею проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані Ліцею внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до законодавства.

6.                  Об’єкти та майно Ліцею не підлягають приватизації чи використанню не за освітнім призначенням.

 

VІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛІЦЕЮ

 

1.                  Фінансово-господарська діяльність Ліцею здійснюється на основі кошторису, затвердженого засновником з урахуванням пропозицій директора Ліцею.

2.                  Фінансування Ліцею здійснюється з державного та місцевого бюджетів відповідно до Бюджетного кодексу України.

3.                  Іншими джерелами фінансування Ліцею можуть бути:

·  благодійна допомога, відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації;

  • ґранти;

·  інші джерела фінансування, не заборонені законодавством.

Отримані із зазначених джерел кошти використовуються Ліцеєм відповідно до затвердженого кошторису.

4.                  Одержання Ліцеєм власних надходжень не є підставою для зменшення обсягу його бюджетного фінансування.

5.                  Отримані Ліцеєм кошти повинні бути використані для організації та забезпечення його діяльності, та не можуть бути вилучені в дохід державного або місцевих бюджетів, крім випадків, передбачених законом.

6.                  Порядок діловодства і бухгалтерського обліку визначається відповідно до законодавства. Бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно Ліцеєм або через централізовану бухгалтерію відділу освіти, молоді та спорту Тульчинської міської ради.

7.                  У Ліцеї під час освітнього процесу, що забезпечує досягнення результатів навчання, передбачених освітньою програмою, не можуть проводитися платні заходи чи надаватися платні послуги.

8.                  Утримання Ліцею передбачає виплату заробітної плати педагогічним та технічним працівникам, сплату за користування комунальними послугами, зміцнення матеріально-технічної бази.

 

VІІІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

1.      Ліцей має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з органами управління освітою та навчальними закладами освіти інших країн, міжнародними організаціями, фондами у встановленому законодавством порядку.

2.      Ліцей, педагогічні працівники та учні можуть брати участь у реалізації міжнародних проектів та програм.

3.      Міжнародна академічна мобільність учнів та педагогічних працівників реалізується шляхом їхньої участі у програмах двостороннього та багатостороннього міжнародного обміну учнів та/або педагогічних працівників.

 

ІХ. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЛІЦЕЮ

 

1.                  Державний контроль за діяльністю Ліцею здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальними органами, що діють на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що визначені законодавством України.

2.                  Формами заходів державного контролю у сфері загальної середньої освіти є:

·  плановий (позаплановий) інституційний аудит;

·  позапланова перевірка.

3.                  Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальні органи проводять інституційний аудит, позапланові перевірки відповідно до законодавства та згідно з порядками, затвердженими центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

 

Х. СТВОРЕННЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ, ЛІКВІДАЦІЯ

ТА ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ ЛІЦЕЮ

 

1.                  Рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) Ліцею приймає засновник у порядку, передбаченому законодавством.

2.                  У випадку реорганізації права та зобов’язання Ліцею переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства. 

3.                  Діяльність Ліцею може бути припинена:

·  за рішенням засновника;

·  в інших випадках, передбачених законодавством України.

4.                  У випадку реорганізації чи ліквідації Ліцею засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття початкової,  базової та профільної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

5.                  Ліквідація здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється за рішенням засновника.

6.                  Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність  за збитки, які причинені нею Ліцею, а також третім особам, відповідно з діючим законодавством.

7.              Ліквідація вважається завершеною, а Ліцей таким, що припинив свою діяльність, з моменту виключення його з єдиного державного реєстру. 

8.              При ліквідації Ліцею працівникам, що звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

9.              У разі припинення діяльності Ліцею (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду.

 

ХІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ1.  З питань, не врегульованих Статутом, Ліцей керується чинним законодавством України. 

2.   Внесення змін до Статуту здійснюється за рішенням Засновника.

3.  Зміни підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством, та набирають чинності з дня їх державної реєстрації.

4.  Умови, які не передбачені цим Статутом, регламентуються чинним законодавством та рішеннями засновника.

 

Секретар  міської ради                                    Віталій ЧУБА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                        В.В.Чуба