Освітня програма навчального закладу освіти

 

 

Схвалено

Педагогічною радою

Протокол №11 від 30.08.2022

Директор школи

Петрунько В.Г.

   

 

Затверджено

Директор Богданівської

ЗШ І-ІІІ ст..

____________ В.Петрунько

«30» серпня 2022р.

Освітня програма

Богданівсько ліцею Тульчинської міської ради

Вінницької області

на 2022/2023 навчальний рік

 

1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

 

Освітня програма - це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом загальної середньої освіти для досягнення учнями визначених відповідним Державним стандартом загальної середньої освіти результатів навчання.

Освітня програма розрблена закладом загальної середньої освіти на основі державних освітніх стандартів і зразків освітніх навчальних програм, курсів, дисциплін. Педагогічний колектив керується вимогами нормативної бази, що визначає обов'язковий мінімум змісту та вимоги до рівня підготовки учнів  за відповідною освітньою програмою на 2022/2023 н.р.

Структурно освітня програма ліцею є наскрізною, розробленою для декількох рівнів освіти (початкової, базової середньої та профільної освіти). Програма кожного рівня навчання у спрощеному вигляді являє собою сукупність предметних основних і додаткових освітніх програм, а також опис технологій їхньої реалізації. Таким чином, вона визначає єдність взаємопов'язаних основних і додаткових освітніх програм і відповідних їм освітніх технологій, що визначають зміст освіти, спрямованих на досягнення прогнозованого результату діяльності школи.

Програму побудовано із врахуванням таких принципів:

-              дитиноцентризму і природовідповідності;

-              узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;

-              науковості, доступності і практичної спрямованості змісту;

-              наступності і перспективності навчання;

-              взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей;

-              логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей;

-              можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси;

-              творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання;

-              адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, потреб та інтересів.

Освітня програма спрямована на всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві.

Освітня програма передбачає:

-               забезпечення повноти, систематичності та усвідомленості знань, їх міцності та дієвості, що виражається в свідомому оперуванні ними, у здатності мобілізувати попередні знання для отримання нових, а також сформованість найважливіших як спеціальних, так і загально-навчальних умінь і навичок;

-               формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;

-  виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно- ціннісного ставлення до довкілля;

-               утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини, розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей дітей.

Освітня програма окреслює підходи до планування й організації у Богданівському ліцеї  єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової, базової середньої та профільної середньої освіти.

      Освітня програма розроблена на виконання:

-               Закону України «Про освіту»;

-     Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

-     Наказу МОН № 743-22 від 12.08.2022 «Щодо оновлення змісту навчальних програм ЗСО»,

-     Постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022 року №711 « Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні,

-     Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.09.2020 р. №1115,

-     Відповідних наказів та листів МОН України,

крім того:

І ступеня (початкова освіта):

-            КОНЦЕПЦІЇ реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року (схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року №988 «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року»);

-            Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України

№87           від 21.02.2018 (із змінами, внесеними згідно з ПостановамиКМ України 688 від 24.07.2019 898 від 30.09.2020).

-            для 1-2 класів – Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом Шияна Р.Б.  (наказ                     МОН України № 743-22 від 12.08.2022);

-            для 3-4 класів – Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом Шияна Р.Б.  (наказ                                             МОН України № 743-22 від 12.08.2022).

ІІ ступеня (базова середня освіта):

5 клас (адаптаційний цикл базової середньої освіти):

-              наказу МОН України від 19.02.2021 №235 «Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти»;

-              Державного стандарту базової освіти ( класи) постанова КМУ від 30.09.2020 №898;

6, 7, 8, 9 класи:

-            наказу МОН України від 20.04.2018 №405 "Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня" (за Типовими освітніми програмами закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, таблиця 1).

-            Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (6-11 класи) постанова КМУ від 23.11.2011 №1392;

ІІІ ступеня (повна (профільна)загальна середня освіта):

10 клас:

-              наказу МОН України від 20.04.2018 №408 редакції наказу МОН від 28.11.2019 №1493 зі змінами, внесеними наказом МОН від 31.03.2020 №464) "Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня" (за Типовими освітніми програмами закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, таблиця 10).

 

2.                     ВИМОГИ ДО ОСІБ, ЯКІ МОЖУТЬ РОЗПОЧАТИ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ

           Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року не виповнилося шести років, можуть розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, якщо їм виповниться шість років до 1 грудня поточного року. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку.

Навчання за освітньою програмою базової середньої освіти можуть розпочинати учні, які на момент зарахування (переведення) до закладу загальної середньої освіти, що забезпечує здобуття відповідного рівня повної загальної середньої освіти, досягли результатів навчання, визначених у Державному стандарті початкової освіти, що підтверджено відповідним документом (свідоцтвом досягнень, свідоцтвом про здобуття початкової освіти).

У разі відсутності результатів річного оцінювання з будь-яких предметів та/або державної підсумкової атестації за рівень початкової освіти учні повинні пройти відповідне оцінювання упродовж першого семестру навчального року. Для проведення оцінювання наказом керівника закладу освіти створюється комісія, затверджується її склад (голова та члени комісії), а також графік проведення оцінювання та перелік завдань з навчальних предметів. Протокол оцінювання рівня навчальних досягнень складається за формою згідно з додатком 2 до Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 12 січня 2016 року № 8 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2019 року № 955), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 р. за № 184/28314.

Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

Профільну середню освіту можуть здобувати особи, які завершили здобуття базової середньої освіти. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття повної загальної середньої освіти за інших умов.

Поглиблене вивчення предметів розпочинається з 5 класу.

 

3.                        ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

    Загальний обсяг навчального навантаження для здобувачів освіти на 2022/2023 навчальний рік становить:

-               для учнів 1-х класів школи складає 805 годин/навчальний рік;

-               для учнів 2-х класів - 875 годин/навчальний рік;

-               для учнів 3-х класів - 910 годин/навчальний рік;

-               для учнів 4-х класів - 910 годин/навчальний рік;

-               для учнів 5-х класів (адаптаційний цикл базової середньої освіти) - 1085 годин/навчальний рік;

-               для учнів 6-х класів - 1155 годин/навчальний рік;

-               для учнів 7-х класів - 1172,5 годин/навчальний рік;

-               для учнів 8-х класів - 1207,5 годин/навчальний рік,

-               для учнів 9-х класів - 1260 годин/навчальний рік;

-               для учнів 10-х класів  - 1330 год/навчальний рік;

-               для учнів 11-х класів  - 1330 год/навчальний рік.

 

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані для учнів 1- 4-х класів (додаток 1,2), для 5-го (додаток 3), 6-9 класів (додаток 4), для 10-го  класу (додаток 5).

 

Перелік освітніх галузей для 1-2-х класів

Мовно-літературна, зокрема рідномовна освіта (українська мова та література) (МОВ), іншомовна освіта (англійська мова) (ІНО), математична (МАО), природнича (ПРО), технологічна (ТЕО), інформативна (ІФО), соціальна і здоров’язбережувальна (СЗО), громадянська та історична (ГІО), мистецька (МИО), фізкультурна (ФІО).

 

Перелік освітніх галузей для 3-4-х класів

Мовно-літературна, зокрема рідномовна освіта (українська мова та література) (МОВ), іншомовна освіта (англійська мова) (ІНО), математична (МАО), природнича (ПРО), технологічна (ТЕО), інформативна (ІФО), соціальна і здоров’язбережувальна (СЗО), громадянська та історична (ГІО), мистецька (МИО), фізкультурна (ФІО).

 

5 клас НУШ

-              Мовно-літературна

-              Математична

-              Природнича

-              Соціальна і здоров'язбережувальна

-              Громадянська та історична

-              Технологічна

-              Інформатична

-              Мистецька

-              Фізична культура

Перелік освітніх галузей для школи ІІ ступеня

-               

-  Мови і літератури

-  Суспільствознавство

-  Мистецтво

-  Математика

-  Природознавство

-  Технології

-  Здоров’я і фізична культура

Перелік освітніх галузей для школи ІІІ ступеня

-  Мови і літератури

-  Суспільствознавство

-  Естетична культура

-  Математика

-  Природознавство

-  Технології

-  Здоров’я і фізична культура

Навчальні плани ІІ та ІІІ ступенів передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову, що є шкільним компонентом і задовольняє освітні потреби учнів та їх батьків.

Повноцінність базової та повної загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов’язковому порядку фінансуються з бюджету.

Навчальні плани для 10-11 класів реалізуються через освітні галузі Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети і курси за вибором. Вони містять усі предмети інваріантної складової, передбачені обраним варіантом навчальних планів, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову, яка відповідає переліку, затвердженому наказом директора школи.

Години варіативної складової розподіляються на:

-  на поглиблене вивчення предметів,

-  введення курсів за вибором, факультативів.

Організація освітнього процесу заснована на досягненні очікуваних результатів, зазначених у типових освітніх програмах трьох ступенів навчання.

 

4.                    НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ТА ЙОГО ОБҐРУНТУВАННЯ

Загальні засади

Форма власності: комунальна.

Режим роботи навчального закладу: п'ятиденний.

 Мова навчання: українська.

Форма освітньої діяльності – змішана.

 

Структура 2022/ 2023 навчального року

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр – 1 вересня - 30 грудня 2022 року,

ІІ семестр – 20 січня - 07 червня 2023 року.

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

 осінні 27.10.2022 - 30.10.2022 (початок занять 31.10.2022)

зимові 31.12.2022 - 20.01.2023 (початок занять 23.01.2023)

весняні 27.03.2023 31.03.2023 (початок занять 03.04.2023)

Навчальні екскурсії для учнів 1- 4 класів та навчальна практика для учнів 5- 8 класів у 2022/ 2023 навчальному році організовуються відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 №1/9-61 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів» та згідно рішення педради від 31.08.2022 (протокол №1) проводяться упродовж навчального року.

Початок занять – о 8.00 год.

Тривалість уроків у початковій та основній школах - відповідно до статті 16 закону України «Про повну загальну середню освіту»:

-  у 1-му класі – 35 хвилин,

-  у 2-4-х – 40 хвилин,

- у 5-11-х – 45 хвилин.

Тривалість перерв між уроками (відповідно до розділу V пункту 3 Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОЗ №2205 від 25.09.2020) встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів: малих перерв тривалістю 10 хвилин, великих - тривалістю 20 хвилин (після другого і третього уроків).

Факультативні заняття і курси за вибором проводяться в період основних занять із обов’язковою перервою за затвердженим розкладом.

У 2022/ 2023 навчальному році у закладі освіти сформовано 10 класів.

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Середня наповнюваність:

1 – 4 класів 8,25 учня

5 – 9 класів – 12 учнів

10-11 класів – 9 учнів

 По школі  - 10,5учня.

 

Мережа класів та контингент учнів

 

 

Клас

Всього учнів

 

 

 

 

1

12

 

2

7

 

3

10

 

4

8

 

5

10

 

6

14

 

7

7

 

8

10

 

9

18

 

10

9

 

 

 

 

 

 

Всього

 

105

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальні плани передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані (додатки 1- 5).

Враховуючи кадрове та матеріально-технічне забезпечення, за результатами анкетування учнів та на підставі рішення педагогічної ради (протокол від 31.08.2022 № 1) обрано такі модулі для вивчення предмета «Фізична культура»:

 

Клас

Модулі

5

Футбол. Легка атлетика. Волейбол. Баскетбол. Теніс

6

Футбол. Легка атлетика. Волейбол. Баскетбол. Теніс

7

Футбол. Легка атлетика. Волейбол. Баскетбол. Теніс

8

Футбол. Легка атлетика. Волейбол. Баскетбол. Теніс

9

Футбол. Легка атлетика. Волейбол. Баскетбол. Теніс

10

Футбол. Легка атлетика. Волейбол. Баскетбол. Теніс

11

Футбол. Легка атлетика. Волейбол. Баскетбол. Теніс

 

Поділ класів на групи здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128 «Про затвердження нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл- інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів» та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами):

Навчальне навантаження на учня у всіх класах витримано в межах норми.


 

Додаток 1

до освітньої програми І ступеня, складений відповідно до таблиці 1 типової освітньої програми початкової освіти НУШ-2,

розробленою під керівництвом Шияна Р. Б., затвердженої Колегією

МОН України від 23.02.2018 (наказ МОН №743-22 від 12.08.2022)

 

Навчальний план для 1-2 класів

 

Навчальні предмети

Кількість годин на

тиждень у класах

Разом

1

2

 

 

Українська мова

5

5

10

 

Іноземна (англійська) мова

2

3

5

 

Математика

3

3

6

 

Я досліджую світ (7 год.)

 

Розподіл за галузями:

мовно-літературна

2

2

4

 

математична

1

1

2

 

природнича

2

2

4

 

технологічна

1

1

2

 

соціальна

0,5

0,5

1

 

здоров’язбережувальна

 

громадянська

0,5

0,5

1

 

історична

 

інформатика

-

1

1

 

Музичне  мистецтво

1

1

2

 

Образотворче  мистецтво

1

1

2

 

Фізична культура

3

3

6

 

Усього

19+3

21+3

40+6

 

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення

індивідуальних консультацій та групових занять (математика)

 

 

 

 

Гранично допустиме тижневе навчальне

навантаження на учня

20

22

42

 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і

варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

22

24

46

 

             


Додаток 2

до освітньої програми І ступеня, складений відповідно до таблиці 1 Типової освітньої програми початкової освіти НУШ-2,

розробленою під керівництвом Шияна Р.Б., затвердженої Колегією МОН України 23.02.2018 (наказ МОН України №743-22 від 12.08.2022)

 

Навчальний план для 3-4 класів

 

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

 

 

3

4

Разом

 

Українська мова

5

5

10

 

Іноземна (англійська) мова

3

3

6

 

Математика

4

4

8

 

Я досліджую світ

мовно-літературна

2

2

4

 

(7 год.)

 

математична

1

1

2

 

Розподіл за

природнича

1

1

2

 

галузями:

технологічна

1

1

2

 

 

соціальна

 

1

 

1

2

 

здоров’язбережувальна

 

 

громадянська

 

 

 

 

 

 

1

1

2

 

 

історична

 

 

 

 

Інформатика

1

1

2

 

Музичне  мистецтво

1

1

2

 

Образотворче  мистецтво

1

1

2

 

Фізична культура

3

3

6

 

Усього

22+3

22+3

44+6

 

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором,

проведення індивідуальних консультацій та групових занять (хореографія)

 

 

 

 

Гранично допустиме тижневе навчальне

навантаження на учня

23

23

92

 

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з

бюджету (без урахування поділу класів на групи)

25

25

50

 


                                                                                                   Додаток 3

                                                                                              до Типової освітньої програми

                                                                                            для 5-9 класів закладів загальної

                                                                                           середньої освіти

                                                                             (наказ МОН України №235 від 19.05.2022)

Навчальний план для 5-го класу

Освітні                       галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

Разом

Мовно-літературна

Українська мова

4

 

Українська література

2

 

Зарубіжна література

1,5

 

Іноземна мова (англ. мова)

3,5

 

Математична

Математика

5

 

Природнича

Інтегрований курс «Пізнаємо природу»/Інтегрований курс «Довкілля»

2

 

Соціальна і здоров’язбережувальна

Інтегрований курс «Здоров’я, безпека та добробут»

1

 

Етика* / Культура добросусідства* / Інші курси морального спрямування*до навчального плану освітньої програми за вибором закладу освіти включається один з цих предметів або вони можуть вивчатись в рамках інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека та добробут»

0,5

 

Громадянська та історична

Вступ до історії України та громадянської освіти

1

 

 Інформатична

Інформатика

1,5

 

 Технологічна

Технології

2

 

Музичне  мистецтво

1

1

 

Образотворче  мистецтво

1

1

 

Фізична культура

Фізична культура

3

 

Разом (без фізичної культури + фізична культура)

26+3

 

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

 

 

Гранично допустиме навчальне навантаження

28

 

Всього (без фізичної  культури + фізична культура; без урахування поділу класів на групи)

26+3

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Додаток 4

до освітньої програми ІІ ступеня, складений відповідно до таблиці 1 Типової освітньої програми

(наказ МОН України від 20.04.2018 №405)

Навчальний план для 6-9 класів

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

6

7

8

9

Мови і літератури

Українська мова

3,5

2,5

2

2

Українська література

2

2

2

2

Іноземна мова

3

3

3

3

Зарубіжна література

2

2

2

2

Суспільство-знавство

Історія України

1

1

1,5

1,5

Всесвітня історія

1

1

1

1

Основи правознавства

-

-

-

1

Мистецтво*

Музичне мистецтво

1

1

-

 

Образотворче мистецтво

1

1

-

 

Мистецтво

-

-

1

1

Математика

Математика

4

-

-

 

Алгебра

-

2

2

2

Геометрія

-

2

2

2

Природо-знавство

 

 

 

 

 

Біологія

2

2

2

2

Географія

2

2

2

1,5

Фізика

-

2

2

3

Хімія

-

1,5

2

2

Технології

Трудове навчання

2

1

1

1

Інформатика

1

1

2

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

Фізична культура**

3

3

3

3

Разом

26,5+3

28+3

28,5+3

30+3

Варіативна складова

 

 

 

 

Захист України

 

 

0,5

0,5

Гранично допустиме навчальне навантаження

31

32

33

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)

30+3

30,5+3

32+3

35

             

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

до освітньої програми ІІІ ступеня, складений відповідно до таблиці 2 Типової освітньої програми

(наказ МОН України від 20.04.2018 408

(в редакції наказу МОН України від 28.11.2019 №1493)

 Навчальний план для 10 класу(технологічний профіль)

 

 

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

10

11

Базові предмети1

27

26

Українська мова

2

 

Українська  література

2

 

Зарубіжна література

1

 

Іноземна мова

2

 

Історія України 

1,5

 

Всесвітня історія

1

 

Громадянська освіта

2

 

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

3+1

 

Біологія і екологія

2

 

Географія

1,5

 

Фізика і астрономія

3

 

Хімія

1,5

 

Фізична культура4

3

 

Захист України

1,5

 

Вибірково-обов’язкові предмети

 

 

Інформатика

1

 

Технології

2+4

 

Мистецтво

0

 

Варіативна складова

 

 

 

ОМЗ

1,5

 

Креслення

 

 

Всього

36,5